İdealist Eğitim Felsefesi -II

         Eğitim bireye aklı kullanmayı, evreni tanımasına olanak verecek etkinlik­leri içermelidir. Bu nedenle idealist felsefeye dayanan eğitim sistemlerinin akıl yü­rütme etkinliklerini ön planda tutmaları bir gerekliliktir. İnsan aklını kullanarak doğru bilgiye ulaşabileceği düşünülerek; öğrencilerin tümdengelimi ve kurallarını öğrenerek kullanmalı ve kendi içine dönmelidir (Sönmez, 2002, s. 65). İdealistle­rin eğitim anlayışına göre, öğrenme sürecinde diyaloğa dayalı öğretim yöntemleri kullanmalıdır. Öğreticinin uyarı ve yönlendirmesine dayalı olarak öğrencinin zi­hinsel becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Bu amaçla düz anlatım, soru cevap öğ­retim tekniklerini kullanmışlardır (Sarpkaya, 2004, ss. 158-159). Öğretme ve öğren­me sürecinde öğrencilerin doğuştan getirdikleri yetilerinin farkına varmaları sağ­lanmalıdır. Sosyal bir kurum olarak okul, öğrencilere bilmeleri, paylaşmaları ve ki­şiliklerini belirlemeleri için kültürel mirası oluşturan değerleri öğretmelidir (Gutek, 2001, s. 15). İdealistler öğretmen – öğrenci ilişkilerinde merkeze öğretenin konul­ması savındadır. Bir bakıma öğretim süreci öğretmen odaklı yürütülmektedir. İde­alist öğreten tıpkı Sokrat gibidir. Öğretmenin asıl işlevi öğrenciye bilgiyi sezdirme ve keşfettirmedir (Tozlu, 2003, s. 40). Değerlendirme öğrenci başarılarının birbirleriyle kıyaslayan norm dayanaklı değerlendirme tercih edilmektedir. İdealizmde, sınama durumu genellikle akla dayalı, yani öğrencinin aklını çalıştırıp çalıştırma­dığını ölçen sorulardan oluşmalıdır (Sönmez, 2009; 50). Değerlendirme konuları öğrencilerin genel zihin yeteneklerini kullanmalarını gerektiren konular arasından seçilmektedir (Türkçe Bilgi, 2007). İdealistlere göre öğretmen, eğitim durumunda bilgiyi aktarmamak, yalnız öğrencinin aklını çalıştırmasını, doğruyu bulmasını sağ­lamalıdır. İnsan aklını kötüye kullanabileceğinden, bu gibi durumlarda ona ceza verilmelidir (Gutek, 2001; 29-31; Sönmez, 2009; 44-47). Öğretmen ayrıca “idealler” bakımından örnek ve model olmalı, öğreticilik becerileri ile uzmanlığını sentezleyerek çalışmalı ve öğrencide isteklilik yaratmalıdır (Sönmez, 2009; 75).

Yazar hakkında

merter

Tüm gönderileri gör